Deklaracja zgody RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oświadczam, że zostałem poinformowany i przyjmuję do wiadomości, iż:

Administrator danych osobowych
CLS Sp. z o.o., ul. Odolańska 17 02-562 Warszawa 02-562 Warszawa, KRS 0000110127, NIP 897-16-71-675, kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu email biuro@cls.pl, lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Cel i podstawa przetwarzania

  • przygotowanie i przedstawienia mi indywidualnej oferty Administratora;

Odbiorcy danych

  • podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa;
  • podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora takie jak firma obsługująca Administratora w zakresie IT;
  • Pełnomocnik Administratora w przygotowującym ofertę.

Okres przechowywania danych
Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

Prawo do sprzeciwu

  • Posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  • Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy wyżej wymienionego ogólnego rozporządzenia.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości przygotowania i przedstawienia oferty Administratora .